2 miljard voor visserij...
Wednesday 27 August 2008
 Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over een EUsubsidie van 600 miljoen aan de visserijsector. (Ingezonden 22 juli 2008)

1
Bent u bekend met het krantenartikel ‘EU maakt geld vrij voor visser; voorstel: 600 miljoen aan hulp’1, waarin is te lezen dat er volgens de Europese Commissie - alles opgeteld - de komende twee jaar zo’n twee miljard euro klaar ligt voor hulp en sanering?

Ja.

2
Deelt u de mening dat de overbevissing (schaarse vis) de reden is dat vissers nu in de
problemen komen en er dus sprake is van een falend EU-beleid, dat immers als doel had
om een gezonde visstand in stand te houden?
Nee. De problemen, waarmee de Noordzeevisserij op dit moment wordt geconfronteerd,
zijn het gevolg van een combinatie van factoren. Daardoor is een grote kloof ontstaan
tussen de kosten en de opbrengsten van de bedrijven. Ik heb de afgelopen tijd regelmatig,
zowel mondeling als schriftelijk, met uw Kamer van gedachten gewisseld over de
genoemde combinatie van factoren. Belangrijke reden voor de huidige crisis is het feit dat
de brandstofprijzen de afgelopen tijd weer sterk gestegen zijn, en de visserij nog steeds
zeer energie-intensief is. Bovendien blijven de prijzen van de vis dit jaar duidelijk achter.

3
Deelt u de mening dat een gezonde en anticiperende bedrijfstak geen hulp van de
overheid nodig heeft bij een reeds langere tijd voorziene verhoging van dieselprijzen,
bijvoorbeeld door tijdig te investeren in energiezuinigere vangstmethoden en duurzaam
visstandbeheer?
Idealiter hoort een bedrijfstak geen steun van de overheid nodig te hebben. Ik wijs er
echter op, dat de Noordzeevisserij niet de enige sector is die de gevolgen van de niet
voorziene zeer sterke stijging van de brandstofprijzen ondervindt. Het beleid van de
regering is er ook niet op gericht om een compensatie te geven voor de gestegen prijzen,
maar juist om ontwikkelingen richting energiebesparingen te stimuleren. Voor het overige
verwijs ik naar mijn antwoorden op vragen van de geachte afgevaardigde, de heer
Van der Vlies d.d. 11 juni 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel) en de
daarin genoemde beleidsbrief.

4
Kunt u uiteenzetten wat de plannen zijn voor besteding van deze twee miljard euro van
de EU, in hoeverre deze uitgaven worden gebruikt voor een sanering van de sector en in
hoeverre deze daadwerkelijk leiden tot een duurzame visserij?
Laat ik vooropstellen dat in de EU nog geen besluit is over de eventuele extra middelen.
De genoemde 600 miljoen is een bedrag dat door de Europese Commissie is genoemd als
noodzakelijk om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar er ligt nog geen
formeel voorstel voor deze extra middelen. Ten aanzien van de overige vragen heb ik de
Kamer hierover geïnformeerd in mijn brief over de uitkomsten van de Landbouw- en
Visserijraad die op 15 juli jl. in Brussel heeft plaatsgevonden (Tweede Kamer, vergaderjaar
2007-2008, 21 501-32, nr. 294) en in de brief waarin ik inging op vragen van uw Kamer
voorafgaand aan de vergadering van 15 juli (Tweede Kamer, 2007-2008, 21501-32 en
29675, nr. 293).

5
Kunt u uiteenzetten wat uw inzet is in het Europese visserijbeleid om tot een oplossing te
komen? In hoeverre bent u bereid om een warme sanering van de sector prioriteit te geven
boven het verstrekken van tijdelijke steun?
Zie het antwoord op vraag 4.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

 

bron: lnv.nl

Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy