Waterschappen weigeren verantwoordelijkheid
Monday 05 November 2007

 Het is alweer 8 jaar geleden dat het Beleidsbesluit Binnenvisserij in het leven werd geroepen.

Een besluit dat zou moeten bewerkstelligen dat waterbeheerder, sport- en beroepsvisserij bij elkaar komen om samen te praten en beslissingen te nemen over visstandbeheer. De eigenaar van het water en de visrechthebbende moeten visplannen maken, duurzaam vissen en vooral: er samen uit zien te komen.

Immers, zo redeneerde men, sport- en beroepsvissers hebben één gezamenlijk belang: een goede visstand. De Visstand Beheer Commissie (VBC) was geboren.

Inmiddels is duidelijk dat niet alle Waterschappen zich inhoudelijk bezig willen houden met de visstand. Natuurlijk, als het aankomt op bagger- en/of sluisbeleid, dan hebben zij een mening. En ook als het gaat over visvriendelijke gemalen vindt je een luisterend oor bij de Waterschappen

Allemaal zaken waar zowel de sport- als beroepsvisserij een belang bij hebben. Maar als het werkelijk gaat om het nemen van moeilijke beslissingen die de door Den Haag opgelegde verplichting “duurzaam te vissen” inhoud kunnen geven, dan geven sommige waterschappen niet thuis.

Zo wordt er in de VBC Hollands Noorderkwartier, waar het waterschap de visrechthebbende is, regelmatig stevig gebakkeleid.  De schubvisrechten binnen deze VBC zijn verdeeld tussen de beroepsvissers en de sportvissers (beide 50%). Om het maximale aantal kilo’s per hectare te kunnen oogsten, vangen de beroepsvissers echter met staand want alle snoekbaarzen boven de 55cm stelselmatig weg. Met als gevolg een snoekbaarsstand die louter uit kleine en ondermaatse vissen bestaat.

Uiteraard is dit de snoekbaarsvissers tegen het zere been en dit leidt dan ook tot heftige discussies binnen het VBC overleg. Je zou dus verwachten dat de visrechthebbende van het water, het Waterschap, hier ook een mening over heeft en t.a.v. van deze discussie een inhoudelijke bijdrage levert, toch? Het Waterschap is immers de verhuurder van het visrecht? En het Waterschap eist toch een duurzame benutting? Want die vissen, die zijn toch van ons allemaal?

Helaas, het Waterschap Hollands Noorderkwartier wil in deze discussie tussen het beroep en de sport geen stelling nemen. Of zoals zij het zelf stellen:

De verantwoordelijkheid voor het visstandbeheer ligt bij de waterbeheerder op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water. De verantwoordelijkheid voor het visserijbeheer ligt bij de visrechthebbenden op basis van de Visserijwet”.

Dat de visstand door de werkwijze van de beroepsvissers een compleet onnatuurlijke bestandsopbouw (heel veel kleine vis, nauwelijks nog grote vis) laten zien is blijkbaar niet belangrijk.
 
Maar het is niet alleen het Waterschap Hollands Noorderkwartier dat wegloopt van haar verantwoordelijkheid. Zo mag van het Waterschap Noordzijldervest beroepvisser “ Keuter” vissen op plaatsen die voor andere verboden zijn (zie artikel De willekeur van waterschap Noorderzijlvest ). Dat is zeer vreemd als je bedenkt dat deze beroepsvisser meermaals heeft bewezen het niet zo nauw te nemen met de Visserijwet. En nog vreemder als je bedenkt dat deze beroepsvisser het VBC Lauwersmeer saboteert door te weigeren hieraan deel te nemen.

Commentaar (2)Add Comment
...
geschreven door Lolke Folkertsma, November 05, 2007
Binnen de diverse VBC's hebben we o.a. te maken met sportvissers, beroepsvissers en de in het artikel genoemde waterschappen. Mijn inziens is het een utopie te verwachten dat deze 3 tot elkaar kunnen komen. De waterschappen hebben te maken met de van hogerhand en Europees breed opgelegde KRW. Dit betekent simpelweg (als maar) helderder water en hoe we het ook wenden en/of keren dit betekent ten alle tijd schade voor zowel sport- als beroepsvisserij. Qua biomassa komt er (veel) minder vis en daarvan is een groter gedeelte ook nog eens oninteressant voor de beide vissende partijen. Ook het belang van sport- en beroepsvisserij ligt mijlen ver uit elkaar. Samengevat komt het er op neer dat de beroepsvisserij zoveel mogelijk vis wil oogsten en het liefst ook nog zo groot en zwaar mogelijk, de sportvisserij wil daarentegen een goede visstand die qua opbouw ook goed verdeeld is (een evenredig deel aan kleine, grotere en grote vis). Daar komt nog eens bij dat er binnen de sportvisserij sprake is van een tweespalt, pertinent geen vis meenemen of vis meenemen ter consumptie.

Persoonlijk heb ik het idee dat de politiek ons opzadelt met een onmogelijke opgave, al ben ik van mening dat er vanwege de verplichte vbc's een situatie ontstaat waarbij er meer inzicht wordt ontwikkeld en belangrijke cijfers op tafel komen.
...
geschreven door Henk, November 08, 2007

Lolke!!
Vis weg voor helder water en planten

BELT - SCHUTSLOOT - In de Kop van Overijssel gaan vissers in opdracht van waterschap Reest en Wieden vis vangen. Het waterschap wil zo de waterkwaliteit verbeteren...

Vissen gaan herstel van de waterkwaliteit tegen, bijvoorbeeld door het omwoelen van de waterbodem waardoor planten geen wortels kunnen schieten. Planten zorgen ervoor dat het water minder troebel wordt. De komende twee jaar wordt als proef op de Schutsloterwijde intensief gevist.

Als de pilot slaagt, wil het waterschap het ook elders in het gebied inzetten. Het waterschapsbestuur heeft 245.000 euro beschikbaar gesteld.

Als experiment wil het waterschap door middel van structurele uitdunning van de visstand (vooral brasem) een helder en plantenrijk meer krijgen. De provincie Overijssel draagt 80.000 bij. De uitvoering van de beheervisserij start aan het einde van dit jaar.

Deze pilot duurt 5 jaar, waarbij elk jaar een hoeveelheid vis uit het Schutsloterwijde wordt weggevangen. Op basis van behaalde tussenresultaten (na twee jaar beheervisserij) wordt besloten of er aanvullend wel of niet gebaggerd moet worden.

In het Watergebiedplan Boezem Noordwest-Overijssel is aangegeven dat de waterkwaliteit van de meren nog onvoldoende is. "De voornaamste oorzaak hiervan is de belasting met fosfaat uit de hoger gelegen gebieden en uit de aanliggende polders. Recent onderzoek wijst uit dat de fosfaatconcentratie vanaf 2004 aan het afnemen is.

Doordat de fosfaatconcentraties aan het afnemen zijn, komt het omslagpunt naar helder en plantenrijk water in de meeste meren steeds meer binnen bereik", zegt waterschapsvoorlichter Roel Hoving. "Op dit moment hebben de meren van NW-Overijssel nog onvoldoende doorzicht om voldoende waterplanten op de bodem te laten groeien.

Om helder en plantenrijk water te verkrijgen zijn dus maatregelen noodzakelijk, waaronder het ingrijpen in de visstand". Het Schutsloterwijde is aangewezen vanwege de gunstige uitgangssituatie.

Het meer ligt enigszins geïsoleerd ten opzichte van de andere meren, waardoor de uitwisseling van water uit de andere meren en vaarten beperkt is. Door deze ligging is de intrek van vis, na bevissing, beperkt. Bron : De Stentor. 10 September 2007 | 18:27:35

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy