reacties:
Albatros Hengelspor...
bisnis is keihard,toen er geen internet was kon je spullen kopen in azie en het ...
Dreigende oorlog om...
nederland netten vrij!!! teken de petetie, ga naar www.schub.nu mischien worden...
Vissen met de schui...
ik heb de ondelijntjes gehaald moet ze alleen nog uit proberen ik vis inderdaad...
Knuffel voor voor s...
Ik geloof niet in de integriteit van beroeps vissers in het algemeen het is pakk...
Dropshotvissen op s...
ik vind dat die fluorcarbon zo stijf kun je dan niet iets zwaardere nylon gebrui...
Vissen met bodemloo...
wat een onzin verkondigd deze meneer hier in zn artikel over bodemvissen. Blijkb...
Winterse palingviss...
jongens, jullie kunnen zoveel praten en elkaar gek maken. maar lees eerst de reg...
Dreigende oorlog om...
ja en in Elburg word weer lekker met de zegen gevist door notabene een hobbyviss...
Weerhaken moeten ve...
Dat de Partij voor de Dieren niet gehinderd worden door enig kennis van zakken,i...
Vissen met de schui...
hey snoekbaarsvisser en snoekmisser... ik zelf gebruik bij het doodaasvissen op ...
Dreigende oorlog om...
de heer klop is vorige maand gepakt met 450 ilegalle fuiken!!!!!....lekker duurz...
Dropshotvissen op s...
om te voorkomen dat de snoek(baars) de lijn doorbijt wordt veelal fluorcarbon ge...
Dreigende oorlog om...
Hallo Sportvissers, jarenlang vis ik op snoekbaars, ik kwam regelmatig eens met ...
Dreigende oorlog om...
En het erge is nog dat hij bij de inspraakavond voor Natura 2000 met betraande o...
Lees en huiver ...
ze zijn al lang bezig kan in amstelmeer en omgevig geen snoek vangen jammer van ...
Lees en huiver ...
doet me goed dat er wat tegen zulke visserij wat gedaan wordt op de deze manier ...
Resultaten onderzoe...
ik zie regelmatig dat de aalscholver op me vis stekkie ook snoekbaars eet en dan...
Vissen met de schui...
beste mensen ik zit met een probleem ik vis veel met dropshot vangste oke zelf ...
Groot, Groter, Gio!...
tering die is groot is die ook zwaar of niet maar vang nog meer van deze kerels ...
Snoekbaars en licht
vet mooie vis hoe heb je die ooit gevangen en vang nog veel van de kerels doei
Dropshotvissen op s...
super leuk zeker beste marvin het is denk ik dan toch de techniek je moet inde...
Vaarbewijs voor ied...
Op zich is een vaarbewijs voor iedereen geen slecht idee: er varen tegenwoordig ...
Dropshotvissen op s...
super leuk!!!!!als je wat vangt!! ben al een week aan het dropshotten maar 0% re...
Vissen met bodemloo...
hoezo niet de effectiefst manier van vissen op snoekbaars? Op vele plaatsen is d...
Penvissen in maart
gruwlijk hoor die splitcane hengels zoek er nog steeds 1 voor de snoekbaars he...
Dropshotvissen op s...
wat ik nog vergeet tezeggen is het loodje kan een wartel lood of druppel lood zi...
Dropshotvissen op s...
ik vis al een lange tijd met dropshot alleen was het toen nog niet zo bekend m...
Snoekbaars en ecolo...
Zijn er reeds mogelijkheden onderzocht om snoekbaars uit te zetten in voormalige...
Snoekbaarsvissers h...
Ik heb de belangenbehartiging van het POS ook mogen aanschouwen. 1 staat goede r...
Mag de aalscholver ...
Het is gewoon ongedierte en ongedierte moet je bestrijden ,net als muizen en rat...
Mag de aalscholver ...
Dat .... gr... kl...vogeltje heeft g.... net al mijn vis uit e vijver gevreten,....
De BVSV stopt ermee...
Het is heel jammer om dit te moeten lezen. Ik onderstreep de berichtgeving, dat ...
De willekeur van wa...
Mijn god....
Snoekbaarsvissers h...
Wat een in en in triest verhaal. En wat een verdomd goed gedocumenteerd verhaal....
Snoekbaarsvissers h...
Lieve Snoekbaarsvissers ik verstaa uw niet..echt niet. Wacht op wat er gebeurt m...
“iemand die voor de sport vist”
Tuesday 06 March 2007

 Volgens het Van Dale woordenboek is een sportvisser  “iemand die voor de sport vist”.

Dat is in werkelijkheid een véél te beperkte omschrijving. De sportvisser is niet zo maar een visjesvanger.

Hij probeert met uitgekiende technieken en met behulp van geavanceerde materialen de vis aan de schubben te komen. Hij vangt niet alleen graag zijn (bij voorkeur grote) vissen, maar  geniet ook van de frisse buitenlucht en van alles wat er groeit en bloeit, zowel op het land, in het water als in de lucht.

Het is aan een leek moeilijk uit te leggen wat sportvissen werkelijk is, maar je zou het kunnen omschrijven als een bepaalde vorm van natuurbeleving, die gedragen wordt door de mogelijkheid om een (grote) vis te verschalken.

Het zal ieder duidelijk zijn dat de sportvisser zo veel mogelijk op of aan het water vertoeft. Daar kan hij alle zorgen van zich af laten glijden en de accu weer opladen om zich te kunnen handhaven in de steeds jachtiger wordende wereld. Het gevolg daarvan is echter wel dat hij zijn stem tot nu toe zelden tot nooit heeft laten horen. Dat is jammer. Doordat hij zijn stem niet verheft wordt die ook niet gehoord.


Daardoor wordt er in Den Haag door de ambtenaren beleid gemaakt, zonder dat de sportvisserij de aandacht krijgt die ze verdient. Verder worden  vertegenwoordigers van sportvisserorganisaties, als ze proberen aandacht voor hun achterban te krijgen, al snel overstemd door politici die electorale winst denken te halen door belangen van beroepsvissers er door te drukken. Dat deze belangen veelal strijdig zijn met  belangen van de belastingbetaler, milieu, sportvisserij, etc.,  kortom de Nederlandse samenleving, speelt kennelijk geen rol. Opmerkelijk is dat deze politici nogal eens zijn te vinden in kringen waarvan je eigenlijk, op basis van hun levensbeschouwelijke grondslag, zou verwachten dat ze begrijpen dat goed rentmeesterschap iets anders is dan overexploitatie en vernietiging van, op dat moment geen handelswaarde hebbende, vis.

Dat Den Haag de belangen van de sportvissers ondergeschikt maakt aan die van de beroepsvisserij blijkt uit alles. Een sterk voorbeeld is de manier, waarop een rapport tot stand gekomen is dat in 2004 door de minister van LNV aan de Tweede Kamer is aangeboden. Onderwerp was de economische betekenis van de sportvisserij in Nederland.

De onderzoekers verklaren meermalen in dit rapport dat de opzet van het onderliggende onderzoek (te) beperkt was. Ze merken op dat  bij de bepaling van de recreatief-economische potentie (belangrijke) mogelijkheden buiten beschouwing zijn gebleven. Dit flatteert natuurlijk de uitkomsten, hetgeen de opdrachtgever (LNV) waarschijnlijk goed uit komt. Tegelijkertijd  met dit rapport werd het verslag van een onderzoek naar de  economische betekenis en de toekomstperspectieven van de beroepsvisserij aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In dat laatste verslag is nergens te lezen dat het onderzoek beperkt was.  Integendeel, het was een zeer  gedetailleerde studie. Het heeft er veel van weg dat het onderzoek naar de sportvisserij meer als een verplicht nummer werd gezien dan dat werkelijke belangstelling er aan ten grondslag heeft gelegen.

Controle op naleving van de wet behoort tot de overheidstaken. Het is opvallend dat in het kader van de Visserijwet, zij het mondjesmaat,  sportvissers wel worden gecontroleerd, maar dat controle van beroepsvissers, behalve sinds kort op IJsselmeer en Randmeren, achterwege blijft.  En dat in een land dat beweert gelijke behandeling hoog in het vaandel te hebben staan.

Nog een aanwijzing dat de de beroepsvisserij wel heel erg wordt bevoordeeld is dat er de laatste tijd signalen naar buiten komen dat het ministerie van LNV aan het sleutelen (draaien?) is aan de eisen van de Europeese Kaderrichtlijn Water, teneinde de gevolgen van deze regeling voor de beroepsvisserij  zoveel mogelijk te beperken

In een interview met de directeur van Sportvisserij Nederland antwoorde minister Veerman desgevraagd nog eens bevestigend het niet nodig te vinden dat er op zijn ministerie ÉÉN ENKELE ambtenaar zich met de sportvisserij zou bezighouden.  En dat terwijl er op dat ministerie ongeveer100 ambtenaren rondlopen voor de beroepsvisserij. De motivatie was dat de sportvisserij best voor zichzelf kan zorgen.  Daar heeft de minister in zoverre gelijk in dat de sportvisserij geen geld voor saneringen nodig heeft, geen subsidie vraagt, geen noemenswaardige schade aan visbestanden aanbrengt en niet veel problemen veroorzaakt. Ontwikkeling van een beleid om de BV Nederland nog meer van de mogelijkheden van de sportvisserij te kunnen laten profiteren moet toch echt op een ministerie gebeuren.  

Je moet je natuurlijk afvragen of het terecht is dat de beroepsvisserij meer aandacht krijgt dan de sport.


Economisch stelt de beroepsvisserij op het binnenwater relatief niet zo veel voor. De totale opbrengsten van de binnenvisserij bedroegen in 2002 14,7 à 17 miljoen euro . In 2003 bood ze werk aan ongeveer 475 personen. Dat aantal zal inmiddels wel aanzienlijk naar beneden zijn gegaan door pensionering en sanering (IJsselmeer). Hier staat tegenover dat de economische waarde van de sportvisserij  op de binnenwateren  in 2003 naar schatting  363-601 miljoen euro bedroeg, terwijl het aantal arbeidsplaatsen op maximaal 2500 werd geschat.

Van de beroepsmatige vangsten kwam 72 % uit de vangst van aal. Schub- en overige vis leverde dus 28 % ofwel  zo’n 4,5 miljoen op, en dat in een tijd van overbevissing. Zou op “een nette” manier gevist zijn dan was de opbrengst lager geweest.  Gegeven het feit dat de aalstand steeds verder afneemt en er vooralsnog geen vooruitzicht is dat deze tendens gekeerd wordt, wetenschappers vragen zich zelfs af of het al niet te laat is en de aal uit zal sterven, dan zullen die opbrengsten aanmerkelijk lager worden.  De beroepsvisserij zal dan ook in de toekomst weinig aan de Nederlandse economie toe kunnen voegen. Integendeel, het is te verwachten dat er meerdere saneringsronden zullen volgen. Dat kost de samenleving alleen maar geld.

Tegenwoordig zijn veel mensen vervreemd van de natuur. Het hoort bij het overheidsbeleid om daar iets aan te doen. Sterk onderschat wordt nog steeds de rol die de sportvisserij hierin kan spelen. Lees in de diverse publikaties, gedrukt of op het internet, de verslagen van sportvissers er maar eens op na. Een sportvisser is per definitie bij de natuur betrokken. De overheid krijgt dit er gratis bij. Iets wat tegenwoordig in opkomst is is het beroep van visgids. Ervaren sportvissers stellen andere sportvissers en toeristen in staat gebruik te maken van hun kennis en materiaal om een visje te verschalken. Als deze tendens zich voort kan zetten zal dat werkgelegenheid opleveren. Niet alleen voor die visgidsen overigens. Toeristen zijn hongerig en dorstig als ze van het water afkomen. Een dag vissen kan erg vermoeiend zijn. Buitenlandse toeristen zullen geneigd zijn overnachtingsmogelijkheden zoeken. Andere bedrijfstakken profiteren dus mee.

Volgens onderzoek neemt  het aantal vissende vrouwen en jeugdige sportvissers sterk toe. Juist door de grotere belangstelling voor vissen onder de jeugd mag verwacht worden dat de sportvisserij in de toekomst een sterke positie zal blijven innemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er (grote) vis te vangen is.

Er zijn sportvissers die een gevangen vis direct weer terugzetten. Voor anderen vormt de vangst een welkome buit. Zelfs de beste vishandelaar kan niet zo vers leveren als zelfgevangen vis, met alle culinaire voordelen van dien. Een huidige tendens is dat een steeds groter aantal sportvissers van buitenlandse origine in onze wateren vist.  Deze laatste sportvissers zijn bijna allemaal gewend om hun vangst mee te nemen voor consumptie. Dit zal als gevolg hebben dat de druk op de visbestanden door sportvissers verder zal toenemen.  
Door het, als gevolg van overheidsmaatregelen, schoner worden van het water en door natuurwetgeving  zal de voor oogst beschikbare hoeveelheid vis naar verwachting echter afnemen.  

Gezien de eerder genoemde  getallen en ontwikkelingen kan de geringe aandacht in Den Haag voor de belangen van de sportvisserij  maatschappelijk gezien niet verantwoord zo niet ONAANVAARDBAAR  genoemd worden.

Dit mede omdat door de pogingen de beroepsvisserij door te kunnen laten vissen adequate  maatregelen uitblijven om de visstand naar een kwalitatief hoger peil te brengen. Als er onder de kippen een ziekte uitbreekt aarzelt het ministerie niet om ze massaal te vernietigen. Nu het voortbestaan van de aal op het spel staat verschuilt ze zich echter achter toekomstige maatregelen van Brussel (die mede door Nederlandse politici getraineerd worden). Ook herstel van het bestand aan salmoniden wordt gefrustreerd doordat zalmen, die proberen hun paaiplaatsen te bereiken, merendeels sneuvelen in het oerwoud van netten in onze rivieren. Onze oosterburen hebben dit ook opgemerkt en hebben al  protest in Den Haag laten horen.  Tenslotte zijn zij het die zich grote opofferingen getroosten om de zalm weer geherintroduceerd te krijgen. Over goed nabuurschap gesproken…….


De politiek is momenteel alleen bereid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat trekvis in nieuw te bouwen waterkrachtcentrales wordt vermalen. Ze is echter niet bereid om ook maatregelen te nemen bij bestaande waterkrachtcentrales. Dan blijven de maatregelen een druppel op een gloeiende plaat en blijft het begrip groene stroom tot een aanfluiting gemaakt worden. Rode stroom, vanwege het bloed van de fijngehakte vissen, zou een betere benaming zijn

Al in 2001 bracht het ministerie van LNV een beleidsnotitie (Voor Vogels en Vissen, beleidsnotitie nettenvisserij IJsselmeer) uit volgens welke  de streefwaarde van de aangelande snoekbaars tussen de 65 en 70 cm zou moeten komen te liggen en die van baars tussen de 40-45 cm.
Het had dan toch voor de hand gelegen dat de wettelijke minimum maat voor deze soorten verhoogd zou worden.

Niets van dat alles, Den Haag blijft een politiek voeren van pappen en nathouden. Ze durft niet met concrete maatregelen te komen omdat dat op korte termijn grote konsekwenties voor de beroepsmatige visserij  zou hebben. Bedrijven zouden dan gesloten moeten worden. Dat komt hard aan, maar in feite ligt de oorzaak in het gevoerde beleid in het verleden. De slappe houding van Den Haag heeft beroepsvissers ervan weerhouden zich aan te passen aan de veranderende wereld. Ze hebben het hoofd boven water kunnen houden ten koste van een gezonde visstand en daardoor van het milieu, waar de visstand deel van uitmaakt.  Zou er een gezonder beleid zijn gevoerd dan zouden ondernemers in de visserij hun creativiteit hebben gebruikt om hetzij op een voor hen relatief gunstig moment hun bedrijven te sluiten, dan wel hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

In het buitenland heeft men al ingezien dat een verbod op beroepsvisserij economisch gezien veel aantrekkelijker is. De sportvisserij genereert veel meer opbrengst dan  de beroepsvisserij. Dat door de huidige wildgroei aan staande netten ook veel beschermde diersoorten als zalmen en zeeforellen.

Het ministerie van LNV hanteert de slogan “Niet zorgen voor, maar zorgen dat”.  Als het de beroepsvisserij betreft heeft betekent dit momenteel zorgen dat er op de korte termijn doorgevist kan worden. Het gevolg is dat er op de lange termijn weinig meer te vissen overblijft. Dat de sportvisserij dan ook veel minder aan de vaderlandse economie en maatschappij kan bijdragen zal ieder duidelijk zijn.

Wij vragen Den Haag om nu eindelijk eens spijkers met koppen te slaan.en op zo kort mogelijke termijn de volgende maatregelen te nemen:

 

 • Beperking (of totaal verbod) van de visserij met staandwant.
 • Een geheel verbod van vistuigen in en bij havens en havenhoofden.
 • Afdoende vermindering van het aantal vistuigen op de grote rivieren
 • Een geheel verbod van vistuigen waar te veel bijvangst in wordt vernietigd, met name schietfuiken in de binnenwateren.
 • Verhoging van de minimum maat op snoekbaars en baars.
 • Opzegging met onmiddelijke ingang van huurovereenkomsten met visrechthebbenden die de totstandkoming van VBC’s en het maken van plannen nog steeds frustreren.  Huurovereenkomsten worden voor maximaal 6 jaar aangegaan. Volgens het Beleidsbesluit Binnenvisserij 1999 zou de verplichting tot deelname aan een VBC in huurovereenkomsten opgenomen worden. In 2005 zouden dus alle overeenkomsten vernieuwd moeten zijn. In elke huidige huurovereenkomst zal dan ook de verplichting tot deelname aan een VBC zijn opgenomen.  Het is eigenlijk een schande. In 2002 dreigde de toenmalige staatssekretaris (Faber)  om de beroepsmatige bevissing van schubvis in “sportvisserswateren” er door te drukken omdat de sport niet mee zou werken aan VBC’s (wat dus helemaal niet waar was).  We zijn nu ruim 4 jaar verder en aan de weigerachtige houding van het beroep is nog niets gedaan. Over ongelijke behandeling gesproken…….
 • Uitbreiding van de controle op beroepsvissers naar alle wateren.
 • De boetes bij overtreding van de Visserijwet in verhouding brengen met de pakkans. Dus òf hoge boetes bij een kleinere pakkans, òf lage boetes bij een hoge pakkans.
 • Invoering van een markeringsplicht voor beroepsvistuigen. Momenteel zijn op de meeste binnenwateren staande vistuigen niet gemarkeerd. Het gevolg is dat sportvissers daar in verward raken. Bij pogingen dit op te heffen moeten soms levensgevaarlijke capriolen worden uitgehaald. Verder leidt het tot verlies van (duur) materiaal. Het mag duidelijk zijn dat er dan ook schade aan de beroepsvistuigen ontstaat, terwijl de pogingen van de sportvisser om zijn materiaal te bevrijden van de beroepsvistuigen door de beroepsvisser   verkeerd kan worden uitgelegd, met alle ellende van dien. Er zijn verhalen bekend van gemolesteerde en bedreigde sportvissers, maar ook van structureel stuksnijden van netten door sportvissers uit frustratie door die bedreigingen. Dat er in de toekomst nog eens slachtoffers zullen vallen kan niet worden uitgesloten.
 • Voor zover dat nog niet is gebeurd onderzoek te doen naar oorzaak en  gevolg van de het toenemende aantal aalscholvers. Als hier inderdaad schade door wordt berokkend dient het probleem bij de wortel aan gepakt te worden. Symptoombestrijding zoals afschieten of eieren schudden lost uiteindelijk weinig op.
 • Invoering van beschermde (nettenvrije) zones voor paaiplaatsen.
 • Invoering van beschermde (nettenvrije) zones voor overwinteringsgebieden.
 • Tot slot, de sportvisserij eindelijk die plaats eens te geven waar ze recht op heeft op grond van aantal, economische- en maatschappelijke betekenis. Het is in feite te gek voor woorden dat in de tegenwoordige tijd enkele beroepsvissers het optimale gebruik van onze wateren, die toch een gemeenschappelijk bezit zijn, mogen verzieken en dat ze daarbij door de overheid nog worden gefaciliteerd ook.
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy